Адм. д. № 504/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния  кодекс съобщава, че е постъпил  протест на Йордан Ангелов – прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица против чл. 20, ал. 1, т. 1 (в частта относно изискването за нотариална заверка на подписа) и чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 73 по протокол № 9/25.03.2004 г. от заседание на Общински съвет Лясковец, за което е образувано административно дело № 504/2016 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за 21.10.2016г. от 10.00 часа.