Адм. д. № 505/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Районна прокуратура Елена  против разпоредбите на чл.28, ал.1, т.3 и чл.35, ал.2, т.3 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Елена съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от ЗУТ, приета с решение №145/28.11.2013 г. на Общински съвет Елена, както и възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК, за което е образувано Адм. д. № 505/2016г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.11.2016г от 14.00 часа.