Адм. дело № 508/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет Велико Търново, приета с Решение № 532/19.05.2005 г., с искане да се отмени като незаконосъобразна.
Образувано е Адм. дело № 508/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 28.09.2018г. от 10,00 часа.