Адм. д. № 516/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – В. Търново против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сухиндол, приета с решение №152 по протокол №22 от 10.06.2013 г. на Общински съвет – Сухиндол, изменяна и допълвана, както и за възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК, за което е образувано Адм.  д. № 516/2018 г.  по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 29.10.2018г. от 14,00 часа.