Адм. д. № 533/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за оспорване на Наредба за управление на общинските пътища в Община Свищов, приета с Решение № 859 по Протокол № 74 от проведено заседание на 21.12.2006г. на Общински съвет Свищов.
Образувано е Адм. д. № 533/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите лица могат да встъпят в производството.
Съдебното заседание е насрочено за 29.09.2017г. от 09,30 часа.