Адм. д. № 541/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед № РД 22-1198/ 07.09.2010 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е одобрено частично изменение на ПУП /План за регулация и План за застрояване/ на село Арбанаси, по отношение на улично-регулационните линии на УПИ XVI-127,128,129 спрямо улица с ОК ОК 408 и 409 и спрямо улица ОК ОК 408-410-411, създаване на нова улица с ОК ОК 408а – 408б – 409 и частично изменение на плана за застрояване за УПИ XVI-127,128,129 по ПУП на с. Арбанаси, за което е образувано Административно дело № 541/2012 г по описа на съда, насрочено за 02.10.2012година, 09.30 часа. На основание чл.218, ал.2 от ЗУТ Административен съд Велико Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник” следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново, съдържащо следните реквизити: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес в случай, че са търговци; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник и подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.