Адм. д. № 547/2016 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Габриела Дремсизова – прокурор при Районна прокуратура Павликени против чл. 13, т.4 (в частта относно израза „с нотариална заверка на подписите“) от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на Община Сухиндол, приета с Решение № 46 по протокол № 12/28.05.2004г. от заседание на Общински съвет Сухиндол, на 12.08.2016г., по което е образувано Адм. д. № 547/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.10.2016г. от 10.00 часа.