Адм. д. № 548/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура Елена против чл.24, т. 1 и чл. 25, ал. 4пр. второ от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Златарица, за което е образувано Адм. д. № 548/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново
Съдебното заседание е насрочено за 11.11.2016г. от 9,30 часа.