Адм. д. № 565/2018 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица, приета с Решение № 398 по Протокол № 34/20.12.2013г. на Общински съвет Стражица, за което е образувано адм. д. № 565/2018 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 19.10.2018г. от 9,30 часа.