Адм. д. № 569/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура Велико Търново  против разпоредбите на Наредбата за реда и условията за поставяне, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, преместваеми увеселителни обекти и други елементи на градското обзавеждане на територията на Община Полски Тръмбеш, в частта на чл. 11 ал.3 т.4 в частта „с нотариална заверка на подписите“,  за което е образувано Адм. д. № 569/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 28.10.2016г. от 9,30 часа.