Адм. д. № 57/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1и 2  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова-прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу чл.54, раздел II, т.6.4, т. 7.5, т. 8.3, т. 9.4, т. 11.4, 13.3 и т. 14-13.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица , приети с Решение №398/20.12.2013г на Общински съвет Стражица реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица.
Образувано е Адм. д. № 57/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.03.2018г. от 09,30 часа.