Адм. д. № 582/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура Велико Търново против   разпоредбата на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за обществения ред на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 365/16.12.2004г. на общински съвет град Велико Търново, за което е образувано адм. д. № 582/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново, като съдът дава възможност на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК.
Съдебното заседание е насрочено за 12.10.2018г. от 09.30 часа.