Адм. д. № 59/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица.
Образувано е Адм. д. № 59/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 09.03.2018г. от 09,30 часа.