Адм. д. № 60/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 47, ал.1,т.1 и ал 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Сухиндол, приета с Решение № 152, по Протокол № 22/10.6.2013г. изм. и доп. с Решение № 88/12.07.2016г. на Общински съвет Сухиндол
Образувано е Адм. д. № 60/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.03.2018г. от 09,30 часа.