Адм. д. № 604/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № РД 01-02-588/29.05.2012 г. на кмета на община Сухиндол, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІІ-125 в кв. 36а по ПУП на с. Бяла река, общ. Сухиндол с цел връщане на регулационните линии по имотните граници, за което е образувано Административно дело № 604/2012 г по описа на съда, насрочено за 05.11.2012година – 14.00 часа. На основание чл.218, ал.1 от ЗУТ Административен съд Велико Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ – собствениците и носителите на вещни права върху имотите в УПИ ІІІ-125 и УПИ ІІ-125 – 366 в кв. 36а по ПУП на с. Бяла река, общ. Сухиндол могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник” следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованост на заявителя.