Адм. д. № 623/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба чл. 68, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, приета с Решение №68/28.12.2011г на Общински съвет Велико
Образувано е Адм. д. № 623/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.10.2017г. от 10,00 часа.