Адм. д. № 633/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново срещу разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена, приета с Решение № 132 по Протокол № 15/29.12.2014 г. на Общински съвет Елена /Наредбата/. Със съображения, че разпоредбата противоречи на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ и не е представена финансова обосновка, което прави таксата произволна се иска отмяната на посочената разпоредба на чл. 4, ал. 3 от Наредбата.
Образувано е Адм. д. № 633/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.10.2017г. от 10,00 часа.