Адм. д. № 642/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба от ДП Национална компания железопътна инфраструктура поделение железопътна секция Горна Оряховица, против Заповед № 1922/09.11.2011 година на кмета на община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 642/2012 г по описа на съда, насрочено за 05.11.2012 година от 11.00 часа.

Заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ могат да подадат заявление за конституиране като ответници със съдържанието чл.218, ал.2 от ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник”.