Адм. д. № 657/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново  против Наредба за определянето и администрирането на месните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 965 по Протокол №59/30.1.2003г. на Общински съвет Горна Оряховица.
Образувано е Адм. д. № 657/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.11.2018г. от 09,30 часа.