Адм. д. № 667/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против Наредба за реда за управление и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.
Образувано е Адм. д. № 667/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.11.2018 от 9:30 часа.