Адм. д. № 67/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново на основание чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед №РД-02-11-1976/15.12.2012г. на кмета на Община Павликени, с която е одобрено изменение на ПУП-план за застрояване и план за регулация, по която е образувано Адм.д.№67 /2012год. по описа на Административен съд Велико Търново, насрочено за 05.03.2012 година от 09.00часа. Заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ могат да подадат заявление за конституиране като ответници със съдържанието по чл.218, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.