Адм. д. № 716/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Светлана Иванова – прокурор във Великотърновска окръжна прокуратура, с  който се оспорва разпоредбата на чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Лясковец, приета с решение №521/12.02.2003 на Общински съвет гр.Велико Търново, изменяна и допълвана, за което е образувано адм. д. № 716/2017г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 24.11.2017г от 10.00 часа.