Адм. д. № 7/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал. 1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Образувано е Адм. д. № 7/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 23.02.2018г. от 09,30 часа.