Адм. д. № 724/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районна прокуратура град Павликени, против  разпоредбите на чл.2, ал.1, чл.24, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.25, ал.1, чл.27, ал.1, т.1, т.3, т.5, т.6 и т.7, чл.31,ал.1, т.3, чл.33, чл.52, ал.1, т.4 и чл.58, ал.1, т.4 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на община Сухиндол, приета с решение №107 по протокол 16/20.10.2016 г. от заседание на Общински съвет – Сухиндол, за което е образувано адм. д. № 724/2017г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново, като съдът дава възможност на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК.
Съдебното заседание е насрочено за 24.11.2017г. от 10.00 часа.