Адм. д. № 733/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 50 ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество на Община Горна Оряховица, приета с решение № 360 по Протокол № 23/15.02.2005 година на Общински съвет Горна Оряховица, за което е образувано адм. д. № 733/2017г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 17.11.2017г от 09.30 часа.