Адм. д. № 735/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекссъобщава, че е постъпил протест от НиколаПашов – прокурор при Районна прокуратура-град Елена против разпоредбата начл.26,ал.8 от Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена,приета с Решение№ 46 от 22.09.1992г. от Общински съвет Елена, за което е образувано Адм. д. № 735/2015 година по описа наАдминистративен съд – гр. Велико Търново.