Адм. д. № 735/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Габриела Дремсизова- прокурор в Районна прокуратура Павликени  против чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, приета с Решение № 335/ 28.09.2005 г. на Общински съвет – Павликени. Обжалват се чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от посочената наредба – изцяло, чл. 4, ал. 2 – в частите й гласящи „форсиране на автомобили или мотоциклети“ и „в непосредствена близост до тях“, и чл. 13, ал. 4 от наредбата, в частта й, гласяща „и нормите на пределно допустими нива – до 30 децибела, измерени в непосредствена близост до най-близката жилищна сграда“.
Образувано е Адм. д. № 735/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 17.11.2017г. от 09,30 часа.