Адм. д. № 744/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Габриела Дремсизова- прокурор в Районна прокуратура Павликени,  против чл. 2, ал. 1 от Наредба за обществения ред и безопасността на движението в община Сухиндол, приета с Решение №65/ 29.07.2004 г. на Общински съвет – Сухиндол, допълнена с решение №163/12.12.2005г, решение №126/21.10.2008год., решение №210/29.06.2009г, изменена и допълнена с решение №349/27.07.2010год. и с решение №16/19.01.2011г.
Образувано е Адм. д. № 744/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.

Делото е насрочено за 24.11.2017г. от 09,30 часа.