Адм. д. № 76/2012г.

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба против Заповед № РД 02- 11-1977/15.12.2011 г. на кмета на община Павликени, с която е одобрен проект за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв.123, УПИ Х “ за търговия и услуги” по ПУП на града съгласно представения проект, за което е образувано Административно дело № 76/2012 г по описа на съда, насрочено за 23.04.2012 год. от 09.00 часа. На основание чл.218 от ЗУТ Административен съд Велико Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ – собствениците или носителите на вещни права на имотите в УПИ Х и УПИ I в квартал 123 по плана на гр.Павликени могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник”, следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново, съдържащо следните реквизити: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес в случай, че са търговци; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник и подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя.