Адм.д. № 766/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 766/2015 г. по жалба на  РУМЕН  ДИМИТРОВ  и Коалиция „НАШИЯТ ГРАД“ срещу  решение № 401/29.10.2015 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр. Велико Търново за избиране на общински съветници в Община Велико Търново.
Делото се насрочва за  06.11.2015 година от 13,00 часа.
С определение от 02.11.2015 г Административен съд – Велико Търново определи:
Изисква  от ОИК-Велико Търново ДА КОМПЛЕКТОВА и ИЗПРАТИ НЕЗАБАВНО в Административен съд Велико Търново преписката, относно проведените избори за общински съветници, съдържаща протоколите на всички СИК по чл. 273, ал. 1 от ИК, чл. 441 от ИК, протоколи за предаване и приемане на секционните протоколи и разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК, както и протоколи по чл. 438, ал. 3 от ИК, ако има такива.
ОСТАВЯ без УВАЖЕНИЕ искането за допускане на повторно преброяване на бюлетините от посочени в жалбата СИК, направени в т. 1. 6 от жалбата.
ОСТАВЯ без УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнението на Решение № 401/29.10.2015година на ОИК-Велико Търново.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, в която е оставено без уважението искането за спиране на изпълнението на оспореното решение подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р. България в 7-дневен срок от съобщаването му.