Адм. д. № 772/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № 1794//24.07.2012 г. на кмета на община Горна Оряховица, с която е одобрен проект за ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ ІІІ-1700 в кв. 218 по плана на гр. Г. Оряховица, за което е образувано адм.дело № 772/2012 г по описа на съда, насрочено за 26.11.2012година,09.30 часа. На основание чл.218 от ЗУТ Административен съд Велико Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ – собствениците и носителите на вещни права на имота, предмет на плана за застрояване, както и на имотите, граничещи с процесния УПИ-1700, кв. 218 могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник” следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново.Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.