Адм.д. № 772/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 772/2015 г. по жалба на  Федя Зафиров Дервишев, като представляващ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА“, срещу Решение № 130 МИ/26.10.2015 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-Златарица, с което е обявен за избран за кмет на община Златарица Пенчо Василев Чанев на първи тур, издигнат от ПП ВМРО, получил 1297 действителни гласа.
Делото се насрочва за  11.11.2015 година от 14,00 часа.
С определение от 04.11.2015 г Административен съд – Велико Търново определи:
ЗАДЪЛЖАВА Общинска избирателна комисия – Златарица в тридневен срок от уведомяването за това да представи преписката, относно проведените избори за кмет на общината на 25.10.2015 г., съдържаща заверени копия от оригиналното Решение № 130 МИ/26.10.2015 г., протокола на ОИК към решение № 130 МИ/26.10.2015 г., протоколите на всички секционни избирателни комисии по чл. 273, ал. 1 от ИК и по чл. 441 от ИК, протоколите за предаване и приемане на секционните протоколи и разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК, както и протоколи по чл. 433, ал. 1 и ал. 2 от ИК и по чл. 438, ал. 3 от ИК, ако има такива, протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК за предаване на изборните книжа и материали на СИК № 011, с. Средно село и СИК № 007, с. Росно.
ОСТАВЯ без УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства, като указва на жалбоподателя в срок до първото по делото съдебно заседание да конкретизира това си искане, ако желае същото да бъде уважено и разглеждано, като се съобрази с указанията, посочени в мотивите на определението.
НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза от едно вещо лице с познания в областта на статистиката, което след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка на място в ОИК – Златарица и в община Златарица, да отговори на следните въпроси: 1. Има ли и ако да, колко на брой са бюлетините отчетени от СИК като недействителни, които отговорят на изискванията на чл. 437, ал. 2 от ИК и за кой кандидат е била подадена съответната бюлетина. Има ли несъответствие между констатираното от вещото лице при прегледа на отчетените като недействителни бюлетини и отразеното в протоколите на СИК, като брой на действителни и недействителни бюлетини. В протоколите на кои СИК е налице несъответствие и какъв е техния общ брой? При наличието на несъответствие как това ще се отрази на изборния резултат? 2. Броят на действителните бюлетини в СИК № 011, с. Средно село и СИК № 007, с. Росно, подадени за избрания за кмет и броят на недействителните бюлетини в тези две секции отразява ли се на изборния резултат, ако се приеме, че при броенето и съставянето на протоколите са били допуснати съществени нарушения на изборния процес.