Адм.д. № 772/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 772/2015 г. по жалба на  Федя  Дервишев, като представляващ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА ЗЛАТАРИЦА“, срещу Решение № 130 МИ/26.10.2015 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-Златарица, с което е обявен за избран за кмет на община Златарица Пенчо  Чанев на първи тур, издигнат от ПП ВМРО, получил 1297 действителни гласа.
Делото се насрочва за  11.11.2015 година от 14,00 часа.
С определение от 04.11.2015 г Административен съд – Велико Търново определи:
ЗАДЪЛЖАВА Общинска избирателна комисия – Златарица в тридневен срок от уведомяването за това да представи преписката, относно проведените избори за кмет на общината на 25.10.2015 г., съдържаща заверени копия от оригиналното Решение № 130 МИ/26.10.2015 г., протокола на ОИК към решение № 130 МИ/26.10.2015 г., протоколите на всички секционни избирателни комисии по чл. 273, ал. 1 от ИК и по чл. 441 от ИК, протоколите за предаване и приемане на секционните протоколи и разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК, както и протоколи по чл. 433, ал. 1 и ал. 2 от ИК и по чл. 438, ал. 3 от ИК, ако има такива, протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК за предаване на изборните книжа и материали на СИК № 011, с. Средно село и СИК № 007, с. Росно.
ОСТАВЯ без УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства, като указва на жалбоподателя в срок до първото по делото съдебно заседание да конкретизира това си искане, ако желае същото да бъде уважено и разглеждано, като се съобрази с указанията, посочени в мотивите на определението.
НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза от едно вещо лице с познания в областта на статистиката, което след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка на място в ОИК – Златарица и в община Златарица, да отговори на следните въпроси: 1. Има ли и ако да, колко на брой са бюлетините отчетени от СИК като недействителни, които отговорят на изискванията на чл. 437, ал. 2 от ИК и за кой кандидат е била подадена съответната бюлетина. Има ли несъответствие между констатираното от вещото лице при прегледа на отчетените като недействителни бюлетини и отразеното в протоколите на СИК, като брой на действителни и недействителни бюлетини. В протоколите на кои СИК е налице несъответствие и какъв е техния общ брой? При наличието на несъответствие как това ще се отрази на изборния резултат? 2. Броят на действителните бюлетини в СИК № 011, с. Средно село и СИК № 007, с. Росно, подадени за избрания за кмет и броят на недействителните бюлетини в тези две секции отразява ли се на изборния резултат, ако се приеме, че при броенето и съставянето на протоколите са били допуснати съществени нарушения на изборния процес.