Адм. д. № 777/2016 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава,  че е постъпил протест от  прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 20, т. 3 /в частта за паркирането/, т. 4 и т. 9 от Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена, приета с Решение № 46 по Протокол № 18 от 22.09.1992 г. на Общински съвет гр. Елена, с искане за прогласяването им за нищожни, алтернативно – за отменянето им като незаконосъобразни, за което е образувано Адм. д. № 777/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.01.2017 г. от 10.00 часа.