Адм. д. № 780/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Зам. окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 39 и чл. 40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
Образувано е Адм. д. № 780/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 24.11.2017г. от 10,00 часа.