Адм. д. № 785/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на  прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново  против чл. 32 ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Лясковец.
Образувано е Адм. д. № 785/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.12.2017г. от 9:30 часа.