Адм. д. № 794/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 37, ал.2 от Наредба за придобиване , управление и разпореждане с общински имущество на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №162/28.6.2012г. , протокол №12 от 28.6.2012г.на Общински съвет Полски Тръмбеш.
Образувано е Адм. д. № 794/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.12.2017г. от 10,00 часа.