Адм. д. № 809/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 и 2 Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от  Районна прокуратура Елена  против следните разпоредби  на Наредба за опазване на обществения ред , държавната, общинската и частната собственост и околната среда в Община Златарица , а именно чл. 13 и чл. 102 от същата. Поради което на основание чл. 147 , ал 2 от АПК във вр. с чл. 45, ал 3 от ЗМСМА  Районен прокурор Елена иска отмяна на горепосочените текстове на Наредбата.
Образувано е Адм. д. № 809/2015 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.