Адм. д. № 840/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 107, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 131, ал. 1, т. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златарица, приета с Решение № 142/27.06.2016г. на Общински съвет Златарица, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС, за което е образувано адм. д. № 840/2017 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.12.2017г от 09.45 часа.