Адм. д. № 847/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 и сл. от АПК, във вр. с чл. 191, ал. 2 от същия кодекс, с който е протестирана ЧАСТИЧНО Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена, приета с Решение № 46 по Протокол № 18/22.09.1999 г. на Общински съвет Елена, с последващи изменения и допълнения /Наредбата/: чл. 11, т.1; чл.22; чл. 26, т.7 и т.10; чл. 31, т.2 и целия Раздел „Девети“, както и следните разпоредби, отчасти: чл.5, т.2; чл.11, т.4; чл.20, т.11; чл. 25, т.4; чл. 26, т.3.
Образувано е Адм. д. № 847/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.