Адм. д. № 863/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 12, ал. 1, т. 5 и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Павликени.
Образувано е Адм. д. № 863/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 19.01.2018г. от 9,30 часа.