Адм. д. № 867/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжният прокурор в Окръжна прокуратура  гр. Велико Търново срещу разпоредбите на чл.39, ал.2, т.1,2,3 и4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, приета с решение №965/30.01.2003 г., на Общински съвет Горна Оряховица, а в последствие изменяна и допълвана.Искането е тази разпоредба да се прогласи за нищожна или да се отмени като незаконосъобразна.
Образувано е Адм. д. № 867/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 09.02.2018г. от 09,30 часа.