Адм. д. № 901/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико  Търново, с който  се оспорват разпоредбите на  чл.40, ал.1,т.2,т.3 и т.4 от Наредба за определянето и  администрирането на местните  такси и цените на услугите и правата  в Община  – Златарица, приета с Решение №410 от Протокол№26 от 30.09.2013г. на  Общински съвет  – Златарица.
Образувано е Адм. д. № 901/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 26.01.2018г. от 10,00 часа.