Адм. д. № 924/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 9 и чл. 15, т. 6 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш.
Образувано е Адм. д. № 924/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 26.01.2018г. от 10,00 часа.