Адм. д. № 931/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила жалба  против Заповед № РД -02 – 05 -478/01.08.2012 г. на кмета на община Елена, за което е образувано Административно дело № 931/2012 г по описа на съда, насрочено за 17.12.2012година,13.00 часа. На основание чл.218 от ЗУТ Административен съд Велико Търново съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ – собствениците и носителите на вещни права върху имотите в УПИ V–47, УПИ XII-40,41,50 и УПИ XI-42 в кв.9 по плана на с.Тодювци могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл.218, ал.1 от ЗУТ, като в едномесечен срок, считано от датата на обнародването на оспорването в “Държавен вестник” следва да подадат заявление до Административен съд – Велико Търново. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.