Адм. д. № 957/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4, чл. 42, ал. 2 в частта относно ловните кучета, чл. 54, т. ІІ „Административно технически услуги“ т. 5 и чл. 22, ал. 3 и ал. 4, касаещи „Кратки указания“ – Образец № 1 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица, приета с Решение № 398 от 20.12.2013г. на Общински съвет Стражица, за което е образувано адм. д. № 957/2017 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 09.02.2018г. от 09.45 часа.