Адм. д. № 97/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор от Районна прокуратура – гр. Горна Оряховица по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 16, ал. 3, изр. 2 и изр. 4, чл. 21, ал. 4, т. 6, ал. 9, т.5 и ал. 15, т. 6, чл. 23, ал. 2 и ал. 3, чл. 68, ал. 3, т. 4, чл. 127, ал. 1, т. 2, чл. 131, т. 1 и т. 5, чл. 139, т. 1 и т. 4 и чл. 143, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Стражица.
Образувано е Адм. д. № 97/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 30.03.2018г. от 10,00 часа.