Адм. д. № 98/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Районна прокуратура Горна Оряховица. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от  АПК, във вр. с чл. 191, ал.2 от същия кодекс. Оспорва се разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от Наредба за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Лясковец, приета с Решение № 243 по Протокол № 20/22.09.1999г. на Общински съвет Лясковец с последващи изменения и допълнения /Наредбата/.
Образувано е Адм. д. № 98/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 27.04.2018г. от 09,30 часа.