Адм. д. №1234/2012

Административен съд гр. Велико Търново съобщава, че е постъпила е жалба директор на областно пътно управление В. Търново, като пълномощник на Агенция „Пътна инфраструктура”, срещу Заповед №2363/22.11.2012г. на кмета на Община Лясковец, за което е образувано Административно дело № 1234/2012 г по описа на съда, насрочено за 18.02.2013 година от 10.00 часа. Заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.2 от ЗУТ могат да подадат заявление за конституиране като ответници със съдържанието по чл.218, ал.2 от ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник”.