Адм. д. №131/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от   заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 17, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Павликени, приет с Решение № 115 по Протокол № 12/ 19.05.2016 г. от заседание на Общински съвет – Павликени,   за което е образувано Адм. д. №131/2018г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.04.2018г. от 09.30 часа.