Адм. д. №146/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от  прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново срещу Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на  услугите и правата в Община Златарица, приета с решение №410 по Протокол №26 от 30.09.2013г на Общински съвет Златарица,  в частта на чл.6, чл.44 ал. 2,3,4 и 5, чл.59, чл.60, чл.61, чл.11, чл.21 ал.4, чл.24 ал.4, чл.34 ал.4, т.12 и 13 и §6 от ПЗР,     за което е образувано Адм. д. №146/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 12.05.2017г от 09.30 часа.